top of page

Adatkezelési tájékoztató
személyes adatok kezeléséről

A Wellbeing Szövetség (székhelye: 1025 Budapest, Törökvész út 71-73., e-mail címe:
kommunikacio@wellbeingszovetseg.hu, telefonszáma: 0670 967 8110; a továbbiakban: az Adatkezelő) természetes személyekkel tart kapcsolatot (többek között, de nem kizárólagosan
rendezvényregisztrációk, hírlevelek küldése, felmérések készítése céljából). A kapcsolattartás nem
valósítható meg személyes adatok kezelése nélkül. Az Adatkezelő eleget téve az adatvédelmi jogszabályok előírásainak az alábbiakról tájékoztatja az érintetteket:


Az adatkezelő:
Wellbeing Szövetség


Adatvédelmi tisztviselő:
Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre.


Az adatok forrása:
Az érintett.


Az adatkezelés célja:
Kapcsolattartás, rendezvényekre történő regisztráció, hírlevél küldése, felmérések készítése.

 

A kezelt személyes adatok kategóriái:
Az érintett neve, e-mail címe.


Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).


Az adatok tárolásának időtartama:
Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a tevékenységével való felhagyásig kezeli, attól függően, hogy melyik esemény következik be hamarabb.

Az érintett jogai:
Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR)
határozzák meg):
 

 1. Hozzáféréshez való jog – az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy adatkezelés folyamatban van-e, illetve amennyiben igen, úgy az azzal kapcsolatos információkat megadja.
   

 2. Helyesbítéshez való jog – amennyiben a kezelt adat pontatlan vagy hiányos, úgy kérelemre azt az Adatkezelő helyesbíti vagy kiegészíti.
   

 3. Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) – amennyiben az adatkezelés nem lenne jogszerű, úgy az Adatkezelő a személyes adatokat törli;
   

 4. Hozzájárulás visszavonásához való jog – amennyiben az érintett bármikor úgy dönt, hogy a
  továbbiakban nem kíván az Adatkezelővel kapcsolatot tartani, szabadon kérheti adatai törlését, és az Adatkezelő ennek megfelelően törli a kezelt személyes adatokat;
   

 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog – pontatlan, jogellenes, szükségtelen vagy az adatkezelés elleni tiltakozás esetén az Adatkezelő az adatokat a tárolás kivételével kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.
   

 6. Tiltakozáshoz való jog – az érintett kérésére az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő vállalja, hogy tiltakozás esetén külön vizsgálat nélkül törli a hírlevél küldése céljából kezelt személyes adatokat.
   

A jogait az érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az Adatkezelővel annak fent meghatározott elérhetőségei útján és pontosan meghatározza, hogy a jogait adatok esetén hogyan kívánja gyakorolni.


Jogorvoslati lehetőségek:
Az érintett a jogai feltételezett megsértése esetén panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391- 1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Budapest, 2021.01.04.

bottom of page